Program Çıktılarımız (ABET 2009-2015)

1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği
2. Deney tasarlama, yürütme ve beraberinde verileri değerlendirip yorumlama yeteneği
3. Çevresel bir sistemi, bileşeni veya prosesi geçerli kısıtları dikkate alarak, bütünleşik bir yaklaşımla tasarlama yeteneği
4. Bireysel ve takım olarak çalışabilme ve çok disiplinli çalışma gruplarında yer alabilme yeteneği
5. Çevre Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneği
6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
7. Etkin bir biçimde iletişim kurma yeteneği
8. Çevre Mühendisliği çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisini, sürdürülebilirlik ve çevre politikası çerçevesinde kavrama bilinci
9. Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilinci ve bu özelliği kazanmış olma yeteneği
10. Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma
11. Çevre Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme yeteneği