Bütünleşik Havza ve Su Kalite Yönetimi Grubu

:: İlgi Alanlari

a) Su Kalite Kontrolü ve Yönetimi

b) Çevre ile Uyumlu Planlama

c) Modelleme

d) Yönetsel ve Hukuksal Yapı

e)  Toprak Kirlenmesi ve Kontrolü

:: Amaç Ve Hedefler

Su kaynakları ve bunları besleyen havzaların birlikte ele alınması sürdürülebilirlik açısından birinci derece önem taşımaktadır. Çevre korunması ve kirlenmenin önlenmesi sırasında karşılaşılan çeşitli boyutlardaki sorunların ve etkenlerin tek tek ele alınmasının yanında bütüncül bir yaklaşımla da incelenmesi ve değerlendirilmesinin havza genelinde yapılmasında fayda olduğu bilinmektedir. Yüzyılımızın en önemli gündem maddelerinden biri, gittikçe azalan doğal kaynaklarımızdan biri olan suyun kullanma ve koruma politikasının belirlenmesidir. Doğal kaynakların hızla tükenmesi/kirlenmesine karşı kirletici kaynakların belirlenmesi, ekosistem değişimine neden olan etkenlerin belirlenmesi, bunlarla ilgili veri toplama ve değerlendirme yapılmasının yanı sıra sürdürülebilirlik çerçevesinde bir araç olarak çeşitli modellerin kullanılması, ayrıca yasal ve idari yapının da özelliklerinin karar verme mekanizmaları ve süreçlerinin işletilmesi gibi elemanların havza bütününde değerlendirilmesinin önemi büyüktür.

Yukarıda sıralanan konulardaki araştırmaların arttırılması, bu araştırmaları yapacak kadroların yetiştirilmesi, bulguların ulusal ve uluslar arası düzeyde yayılması ve yayınlanmasına katkıda bulunmak Bütünleşik Su Kalite ve Havza Yönetimi Grubunun ana hedeflerini teşkil etmektedir. Bu çerçevede yapılacak ilerdeki çalışmalar için gerekli temel kavram, bilgi/bilgi erişim altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmayı hedeflemektedir.

:: Üyeler

:: İletişim

Aşağıdaki posta, e-posta, telefon ve faks verileri aracılığıyla Bütünleşik Havza ve Su Kalite Yönetimi Araştırma Grubu ile iletişim kurabilirsiniz.

Prof. Dr. Ayşegül Tanık
İstanbul Teknik Üniversitesi,İnşaat Fakültesi,Çevre Mühendisliği Bölümü,Maslak 34469,İstanbul, TÜRKİYE

Telefon:+90 212 285 68 84
E-Posta: tanika@itu.edu.tr

Akreditasyon

Eğitim

Araştırma

Personel

Bölüm

Mezunlar

ABET Lisans Çalışma Grupları Öğretim Üyeleri Tarihçe Mezun Bilgi Sistemi
LESKİS Lisansüstü Projeler Araştırma Görevlileri Misyonumuz Mezun Listesi
  Kitaplar Laboratuvarlar İdari Personel Yönetim  
  Staj SKATMK   Fotoğraf Galerisi  
  Akademik Takvim        
  ERASMUS